ENVEUROPE: Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring.

Last modified: 05 October 2009

Polish coordinator: Kinga Krauze, Tomasz Staszewski.
Duration time: 2010-2013.

Projekt Life + „Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring” (ENVEUROPE) realizowany będzie, podobnie jak EKOROB, na Zbiorniku Sulejowskim oraz w dolinie rzeki Pilicy. W skali Polski obejmuje on 20 poligonów badawczych LTER Europe, w skali Europy kilkadziesiąt. Jego celem jest opracowanie projektu sieci badawczej dla monitorowania i analizy zmian bioróżnorodności w Europie, oraz ich konsekwencji środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Ma on umożliwić ocenę skuteczności zarządzania zasobami naturalnymi i środowiskiem, wypracowanie know-how, poszerzenie wiedzy na temat skuteczności polityki środowiskowej w różnych krajach europejskich, w tym również polityki europejskiej w zakresie dyrektyw unijnych - Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Siedliskowej oraz europejskiej inicjatywy SEBI 2010.

Ponadto ENVEUROPE ma odpowiedzieć na pytanie o hierarchię ważności czynników decydujących o różnorodności biologicznej (gatunkowej, habitatowej) w gradientach socio-ekonomicznych oraz środowiskowych Europy, trafność doboru metod oceny jej zmian, ma też wypracować te metody, oraz odpowiednie standardy i protokoły. Ma on również w oparciu o długoterminowe badania naukowe prowadzone w ramach sieci LTER Europe ocenić podatność ekosystemów lądowych, wodnych i morskich na presję antropogeniczną w kontekście historycznym – użytkowania tych systemów w przeszłości, obowiązującym systemom wartości, polityki państw oraz ich statusu ekonomicznego oraz z uwzględnieniem prognoz zmian globalnych. Dodatkowo ENVEUROPE ma rozbudować bazę danych o systemach socjo-ekologicznych Europy (MORIS), zaadaptować ją do Europejskiego Wspólnego Systemu Informacji o Środowisku (SEIS) oraz przygotować rekomendacje dla krajowych komitetów ds. SEIS.

W projekcie uczestniczy 15 krajowych sieci LTER. ERCE pełni funkcję koordynującą w zakresie badań i monitoringu ekosystemów słodkowodnych oraz stworzenia rekomendacji do Strategii Naukowej oraz programów badawczych LTER Europe.  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron