Columbus Declaration: Harmonization of Societal Needs with the EcoSphere in the Anthropocene Era (Harmonizacja Potrzeb Społecznych z Ekosferą w Dobie Antropocenu)

Last modified: 14 November 2012

Columbus declaration

Po polsku

The 4th International EcoSummit 2012 - Ecological Sustainability: Restoring the Planet's Ecosystem Services took place on 30th of September - 5th of October 2012 in Columbus (Ohio, USA). The summit brought together 1,620 delegates from 76 countries to discuss global challenges in the face of threat to the balance of ecological, social and economic processes, and international efforts to stabilize them. It addressed topics such as: rehabilitation of ecological systems, environmental engineering, the impact of global processes on the safety of food production, sustainable economics, assessment of the value of ecosystem services in classical economics, and the role of business in shaping global processes.

Poland was represented by Professor Maciej Zalewski, Director of the European Regional Centre for Ecohydrology u/a UNESCO in Łódź and Head of the Department of Applied Ecology, Faculty of Biology and Environmental Protection at the University of Lodz.

The most important outcome of the EcoSummit 2012 was formulation of Columbus EcoSummit Declaration: Harmonization of Societal Needs with the EcoSphere in the Anthropocene Era, whose chief architect was prof. Zalewski, as pointed out at the conference closing session by its main organizer prof. William Mitsch. The scientific basis for the declaration is the ecohydrology concept, formulated by prof. Zalewski, developed by his team in the framework of the UNESCO International Hydrological Programme (UNESCO-IHP) and reflected in the most recent programs of the European Commission on water and the environment. The Declaration defines the challenges of global development, in the face of unprecedented in the history of civilization human pressure on ecological processes. It proposes also four-step strategy for the harmonization of the further development with global carrying capacity, ensuring the ecological security of man.

The declaration was signed on 5th of October, 2012 in Columbus, Ohio, USA by members of the EcoSummit Scientific Committee. This will not only be published on the pages of the most prestigious international scientific journals, but also the Scientific Committee and the participants of the EcoSummit will present it to the Board of the European Commission and the United Nations.

http://www.ecosummit2012.org/index.htm

W dniach 30 września - 5 października 2012 w Columbus (Ohio, USA) odbył się 4 Międzynarodowy Szczyt EcoSummit 2012 - Ecological Sustainability - Restoring the Planet's Ecosystem Services. Szczyt zgromadził 1620 delegatów z 76 krajów, którzy dyskutowali globalne wyzwania w obliczu zagrożonej równowagi procesów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych oraz międzynarodowe działania na rzecz ich stabilizacji. Poruszano takie tematy jak: rehabilitacja systemów ekologicznych, inżynieria ekologiczna, wpływ procesów globalnych na bezpieczeństwo produkcji żywności, zrównoważona ekonomia, ocena wartości usług ekosystemów w klasycznej ekonomii, i rola biznesu w kształtowaniu procesów globalnych.

Polskę reprezentował profesor Maciej Zalewski, Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii UNESCO w Łodzi i Kierownik Katedry Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Najważniejszym rezultatem Szczytu EcoSummit było sformułowanie Columbus Declaration: Harmonization of Societal Needs with the EcoSphere in the Anthropocene Era (Harmonizacja Potrzeb Społecznych z Ekosferą w Dobie Antropocenu), której głównym architektem był prof. Zalewski, co podkreślił podczas sesji zamykającej konferencję jej główny organizator prof. William Mitsch. Naukowe podstawy deklaracji stanowi koncepcja ekohydrologii, sformułowana przez prof. Zalewskiego i rozwijana przez jego zespół w ramach Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO (UNESCO-IHP) i znajdująca odzwierciedlanie w najnowszych programach komisji europejskiej dotyczących wody i środowiska. Deklaracja określa światowe wyzwania globalnego rozwoju w obliczu niespotykanej dotychczas w historii cywilizacji presji człowieka na procesy ekologiczne. Proponuje również 4 stopniową strategię dla harmonizacji dalszego rozwoju z globalną pojemnością środowiska, zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne człowieka.

Deklaracja została podpisana 5 października 2012 w Columbus Ohio, USA przez członków Komitetu Naukowego EcoSummit. Zostanie nie tylko opublikowana na łamach najbardziej prestiżowych międzynarodowych czasopism naukowych, ale również Komitet Naukowy i uczestnicy Szczytu przedstawią ją na forum Komisji Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

http://www.ecosummit2012.org/index.htm  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron